การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ

29  มิ.ย. 2560การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) เพื่อประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆและพัฒนาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการรับและจัดการวัตถุตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Biosafety) ระบบความมั่นคงด้านชีวภาพ (Bisecurity) และสามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการทํางานกับเชื้อโรคอันตรายเพื่อการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำต่างๆได้