เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกเอกสารดาวน์โหลด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

27  มิ.ย. 2560

แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่าง

 การเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์

 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์


 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS)

F 35 06 010/1 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมและสายพันธุ์ไวรัสเดงกี (Dengueserotype)

F 35 06 010/2 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส

F 35 06 010/5 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคสครับไทฟัสและมิวรีนไทฟัส

F 35 06 010/6 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดใหญ่

F 35 06 010/12 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจเชื้อ Streptococcussuis

F 35 06 010/13 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจหาคู่เสี่ยงโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

F 35 06 010/17 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจ Hbtyping และ a-thalassemia1(สำหรับผู้ป่วยทั่วไป)

F 35 06 010/20 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อไวรัสหัด

F 35 06 010/21 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสต่อโรคมือเท้า ปาก

F 35 06 010/22 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมัน

F 35 06 010/24 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยา

F 35 06 010/25 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ16 ชนิด

FM-NIH-001-4 แบบส่งตัวอย่างโรคไข้เลือดออก เดงกี ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา