การนำส่งตัวอย่างและการรายงานผลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

    เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องและรวดเร็วควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิด ตามรายละเอียดของแต่ละกลุ่มงานอย่างเคร่งครัด(สำหรับปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจดูได้จากคู่มือให้บริการรายละเอียดงานบริการ M 35 06 001/2 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่) กรอกรายละเอียดของตัวอย่างลงในแบบนำส่งที่กำหนด สำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโปรดทำหนังสือ  ส่งถึง  วิธีการนำส่งตัวอย่าง

          1.  นำส่งด้วยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

  - ตัวอย่างของกลาง (เฉพาะยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด)

  เวลา  08.30 น.  -  16.00 น.  ไม่หยุดพักเที่ยง

   - ตัวอย่างอื่นๆ

  เวลา  08.30 น.  -  16.30 น.  ไม่หยุดพักเที่ยง

                     *กรณีที่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ สามารถติดต่อยามรักษาการณ์ เพื่อฝากตัวอย่างไว้ได้  แต่ทั้งนี้ศูนย์ฯจะรับฝากเฉพาะตัวอย่างจากผู้ป่วยเท่านั้น

          2. ส่งทางไปรษณีย์ ตัวอย่างที่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพได้ง่ายไม่ควรจัดส่งโดยวิธีนี้  แต่ถ้าจำเป็นและสามารถป้องกันการเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างได้  ควรส่งโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

          3.  ส่งทางเครื่องบิน ผู้นำส่งตัวอย่างต้องโทรศัพท์หรือโทรสารแจ้งหมายเลขเที่ยวบิน   และกำหนดเวลาถึงเชียงใหม่  เพื่อป้องกันตัวอย่างตกค้าง หรือ สูญหาย

          4.  ส่งทางรถยนต์โดยสาร  ควรมีใบรับ-ส่ง  พร้อมโทรศัพท์ หรือ โทรสาร  แจ้งหมายเลขรถ สถานีที่รับของ  และกำหนดเวลาถึงเชียงใหม่

  การปฏิเสธรับตัวอย่าง

          ศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับตัวอย่างในกรณีที่พบว่าตัวอย่างนั้นเสื่อมสภาพ หมดอายุหรือมีการปนเปื้อน ซึ่งจะทำให้ผลการทดสอบผิดพลาด ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ใช้บริการโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการของงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  โดยทั่วไปศูนย์ฯจะปฏิเสธการรับตัวอย่าง  ในกรณีดังต่อไปนี้

          1. ตัวอย่างปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการทดสอบ

          2. ชื่อตัวอย่างบนฉลากภาชนะบรรจุและแบบนำส่งตัวอย่างเป็นคนละชื่อ

          3. ภาชนะบรรจุตัวอย่างรั่วซึม หรือ แตก 

          4. ตัวอย่างหมดอายุ

          5. การรักษาสภาพตัวอย่างไม่ถูกต้องเลือดแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด (clot)  ซีรัมปนเปื้อนเชื้อรา ขุ่น เน่า หรือมีการแตกของเม็ดเลือดแดง ในระดับ 4+

  การรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่   มีการจัดส่งรายงานผลทดสอบ/สอบเทียบหลายรูปแบบ ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ ดังนี้

          1. ผู้ใช้บริการมารับด้วยตนเอง

          2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   ในกรณีเร่งด่วน ศูนย์ฯจะส่งรายงานผลทางโทรสาร  หรือ  e-mailและจัดส่งรายงานฉบับจริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

  การขอแก้ไขรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ

      กรณีที่พบข้อผิดพลาดในรายงานผล  เช่น พิมพ์ผิด ข้อความไม่ครบถ้วนหรือผู้ใช้บริการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในรายงาน ศูนย์ฯจะดำเนินการแก้ไขตามคำร้อง ยกเว้น การแก้ไขผลการทดสอบ/สอบเทียบ หรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับคดีจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานชี้บ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเท่านั้น

  6. การขอสำเนารายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ

      ผู้ใช้บริการสามารถขอสำเนารายงานผลได้  โดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการหรือกรอกแบบคำร้อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง วันที่ส่งตรวจ   หรือ เลขที่รายงาน  เพื่อให้สามารถสืบค้นสำเนาได้ถูกต้องรวดเร็ว ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำและรับรองสำเนาตามอัตราที่ศูนย์ฯกำหนดไว้

  7.  การติดต่อประสานงาน

  • หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ที่สามารถติดต่อได้

  •          โทรศัพท์ : 0 5311 2188-90
  •          โทรสาร : 0 5311 2194

  • หรือที่ http://www.dmsc.moph.go.th/chiangmai

   - ผู้อำนวยการต่อ 102
   - ฝ่ายบริหารทั่วไปต่อ 101
   - กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกต่อ 605-6
   - กลุ่มงานพิษวิทยาต่อ 503-5
   - กลุ่มงานยาต่อ 304-6
   - กลุ่มงานอาหารต่อ 301-3
   - กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ต่อ 501-2
   - กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการต่อ 104
   - ห้องรับตัวอย่าง รับรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบต่อ 105
   - ยามรักษาการณ์ (เฉพาะวันหยุดราชการ)ต่อ 117

คลังความรู้