การให้บริการของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

    ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับ วิธีทดสอบวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการส่งตัวอย่างดังนั้นผู้เก็บตัวอย่างจึงควรศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำการเก็บตัวอย่างในข้อ 4.4 และปฏิบัติดังนี้

1.  ปิดผนึกภาชนะบรรจุตัวอย่างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันตัวอย่างหก รั่ว ซึมและเพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะจะไม่แตกระหว่างขนส่ง

2.  มีป้ายชื่อหรือรหัสผู้ป่วยติดที่ภาชนะบรรจุตัวอย่างทุกชนิด   และตรวจสอบให้ตรงกับที่ระบุในแบบนำส่งตัวอย่าง

3. ควรส่งตัวอย่างพร้อมกับหนังสือนำส่งและแบบนำส่งตัวอย่างที่มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น  ชื่อ-สกุล  เพศ อายุ  หมายเลขผู้ป่วย(HN)  ประวัติของผู้ป่วย  รายการที่ต้องการตรวจ

*การตรวจบางรายการที่ต้องการปกปิดชื่อ-สกุลและรักษาความลับของผู้ป่วยไว้เช่น HIV   ต้องไม่ระบุชื่อพร้อมนามสกุลของผู้ป่วย  ให้ระบุเป็น รหัสผู้ป่วย หรือชื่อและรหัสผู้ป่วย หรือ ชื่อและ HN ของผู้ป่วย

4.  การนำส่งตัวอย่างบางชนิดโดยเฉพาะ ซีรัม พลาสมาควรบรรจุในภาชนะที่เก็บความเย็นได้ เช่น กระติกหรือกล่องโฟม ที่บรรจุน้ำแข็งแห้งน้ำแข็ง หรือ ice pack เพื่อรักษาสภาพตัวอย่างให้เหมาะสม

แบบนำส่งตัวอย่าง 

    การตรวจชันสูตรบางอย่างจำเป็นต้องมีข้อมูลผู้ป่วยและประวัติการรักษาเพิ่มเติมให้ใช้แบบนำส่งตัวอย่างในภาคผนวก 2 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่

F 35 06 010/1 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมและสายพันธุ์ไวรัสเดงกี (Dengueserotype)

F 35 06 010/2 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส

F 35 06 010/5 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคสครับไทฟัสและมิวรีนไทฟัส

F 35 06 010/6 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดใหญ่

F 35 06 010/12 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจเชื้อ Streptococcussuis

F 35 06 010/13 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจหาคู่เสี่ยงโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในหญิงตั้งครรภ์และสามี

F 35 06 010/17 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจ Hbtyping และ a-thalassemia1(สำหรับผู้ป่วยทั่วไป)

F 35 06 010/20 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อไวรัสหัด

F 35 06 010/21 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสต่อโรคมือเท้า ปาก

F 35 06 010/22 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมัน

F 35 06 010/24 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยา

F 35 06 010/25 แบบนำส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ16 ชนิด

ปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจ

    ดูได้จากภาคผนวก 3 หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่ 

คำแนะนำการเก็บและส่งตัวอย่าง

    การเก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคหรือเชื้อบางชนิดมีขั้นตอนการเก็บและส่งตัวอย่างที่แตกต่างกันเช่น ควรส่งซีรัม /พลาสมา ในสภาพแช่เย็นถึงห้องปฏิบัติการในวันที่เจาะเลือดเป็นต้น ทั้งนี้ควรศึกษาวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจแต่ละรายการตามรายละเอียดท้ายนี้

  การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมและสายพันธุ์ไวรัสเดงกี่

การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อไวรัสหัด

การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อไวรัสหัดเยอรมัน

การเก็บและการสงตัวอยางการตรวจเชื้อ Streptococcus suis

การเก็บและการสงตัวอยางตรวจโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก

การเก็บและการสงตัวอยางตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย

การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส

การเก็บและการสงตัวอยางตรวจโรคสครับไทฟัสและมิวรีนไทฟัส

การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจโรคอุจจาระร่วงจากแบคทีเรียลำไส้

การเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรคและโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น

การเก็บและส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยา

การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกา

การเก็บและส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิด

การเก็บและการส่งตัวอย่างตรวจสารพันธุกรรมไวรัสต่อโรคมือ เท้า ปาก