การให้บริการของกลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ชนิดตัวอย่างและขอบเขตการให้บริการ

1. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ต่างๆ เช่น  เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป  เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและถ่ายภาพบนแผ่นเรืองแสง  เครื่องเอกซเรย์ฟัน เป็นต้น

2. ตรวจสอบห้องเอกซเรย์และคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างห้องเอกซเรย์

3. สอบเทียบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (Breathalyzer)

4. ทวนสอบเครื่องวัดความดันโลหิต

การขอรับบริการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ และสอบเทียบมาตรฐานเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

    ผู้ใช้บริการทำหนังสือแจ้งความจำนง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น ยี่ห้อ รุ่น  แนบมาพร้อมกับหนังสือด้วย หรือใช้แบบขอใช้บริการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์

การขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างห้องเอกซเรย์

    ผู้ใช้บริการแจ้งรายละเอียดแบบแปลนห้องเอกซเรย์ที่จะสร้าง ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์ที่จะติดตั้งในห้องนั้น

    - รายละเอียดของเครื่องเอกซเรย์  เช่น  ชนิดของเครื่องเอกซเรย์  ค่ากิโลโวลต์สูงสุด และ ค่ามิลลิแอมแปร์สูงสุด

    - รายละเอียดของสถานที่ติดตั้งและห้องข้างเคียง  เช่น ขนาดของห้อง  ตำแหน่งพื้นที่ตั้งของห้อง และห้องข้างเคียง รวมทั้งแนบแบบแปลนห้องเอกซเรย์ที่จะก่อสร้าง และทิศทางการติดตั้งเครื่องมาพร้อมกันด้วย

    โปรดระบุชื่อผู้รับผิดชอบในหนังสือที่แจ้งขอรับคำแนะนำด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

การขอใช้บริการฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล

    ขอให้ติดต่อโดยตรงไปยังสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 0 2951 0000 ต่อ 99851

แบบนำส่งตัวอย่าง

          การนำส่งตัวอย่างงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ให้ใช้แบบนำส่งตัวอย่างในภาคผนวก 2 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  ดังนี้

F 35 06 300/1 แบบขอใช้บริการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์