การให้บริการของกลุ่มงานยาชนิดตัวอย่างและขอบเขตการให้บริการ

1. ยาแผนปัจจุบันตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเภสัชตำรับ (Pharmacopoeia) เช่นปริมาณตัวยาสำคัญ  สารสลายตัว (relatedsubstance/degradation product) ความแตกต่างของน้ำหนัก  การกระจายตัว  การละลาย รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ

2. ยาจากสมุนไพร ตรวจสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพ  เคมี จุลชีววิทยา และความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง  การปนปลอมยาแผนปัจจุบัน

3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา ตรวจเอกลักษณ์  ปริมาณตัวยาสำคัญ  และมาตรฐานอื่นๆ  ที่กำหนดไว้ในเภสัชตำรับ

4. น้ำที่ใช้ทางยา ตรวจสอบคุณภาพทั้งทางเคมีและจุลชีววิทยา

5. ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   ตรวจเอกลักษณ์และหาปริมาณในของกลาง

6. เครื่องสำอาง ตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยจากสารห้ามใช้  รวมทั้งการปนเปื้อนโลหะหนัก  และเชื้อจุลินทรีย์

การส่งตรวจของกลางที่สงสัยเป็นยาเสพติดให้โทษ  และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

1. ของกลางแต่ละคดีจะต้องบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย ปิดผนึกและ/หรือผูกเชือกปิดทับด้วยฉลากปิดภาชนะยาเสพติด (แบบ ปปส. 6-31) เจ้าหน้าที่ผู้นำส่งต้องแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการด้วย

2. ข้อกำหนดในการรับของกลาง

เกณฑ์การพิจารณาตัวอย่างยาเสพติดให้โทษตรวจคุณภาพหรือปริมาณ และปริมาณสูงสุดที่รับได้ 

ชนิดตัวอย่าง

คุณภาพ

ปริมาณ

ปริมาณสูงสุดที่รับได้

1. ยาบ้า (เม็ด)

น้อยกว่า 15 เม็ด

หรือน้อยกว่า1.5 กรัม

ตั้งแต่ 15 เม็ด

หรือ 1.5 กรัมขึ้นไป

 

 

น้ำหนักไม่เกิน

20 กรัม

2. ยาอี (เม็ด)

น้อยกว่า 4 เม็ด

4 เม็ดขึ้นไป

3. ยาบ้า/ยาอี

(บดเป็นผง)

น้อยกว่า 1.5 กรัม

ตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไป

4. ยาไอซ์

น้อยกว่า375 มิลลิกรัม

ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป

5. เฮโรอีน

น้อยกว่า 3 กรัม

3 กรัมขึ้นไป

6. ฝิ่น

น้อยกว่า 500 กรัม

ไม่รับตรวจหาปริมาณ

น้ำหนักไม่เกิน

500 กรัม

7.กัญชา/พืชฝิ่น/กระท่อม

ไม่จำกัด

ไม่รับตรวจหาปริมาณ

ไม่จำกัด

8.โคคาอีน (โคเคน)

ไม่เกิน 100 กรัม

ไม่รับตรวจหาปริมาณ

น้ำหนักไม่เกิน

100 กรัม


3. ของกลางที่ทดสอบเฉพาะคุณภาพวิเคราะห์ รวมทั้งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีน้ำหนักไม่ถึง1 กิโลกรัม พนักงานสอบสวนสามารถนำส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำส่งแทนได้ หรืออาจนำส่งทางไปรษณีย์
ยกเว้นยาเสพติดให้โทษประเภท 4
  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีน้ำหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัม แต่ไม่ถึง 10 กิโลกรัมหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 15 กรัม หรือ 200 เม็ดขึ้นไปต้องให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเป็นผู้นำส่งกรณีตัวอย่างมีปริมาณเกินเกณฑ์ที่กำหนดให้พิจารณาเป็นกรณีไป

4. กรณียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีน้ำหนักตั้งแต่10 กิโลกรัม ขึ้นไป พนักงานสอบสวนสามารถประสานงานกับศูนย์ฯ ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ทดสอบไปดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักสุ่มตัวอย่างของกลางและบันทึกเป็นหลักฐานไว้ได้

การนำส่งตัวอย่างอื่นๆ

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบนำส่งตัวอย่างยา เครื่องสำอาง และยาจากสมุนไพร (F35 06 405) ดูตัวอย่างในภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1 เชียงใหม่  ยื่นคำขอพร้อมตัวอย่าง

2. ข้อกำหนดการส่งตัวอย่าง และ หลักฐานอื่นๆ

        - ตัวอย่างยาแผนปัจจุบันที่ต้องการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเภสัชตำรับต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อยา ปริมาณตัวยาสำคัญต่อหน่วย ผู้ผลิต วันที่ผลิต  วันหมดอายุ รุ่นผลิต (Lot.No.)  และ เลขทะเบียนยาถ้าตัวอย่างที่เป็นยาเม็ดเคลือบ(Coated Tablet) ต้องแจ้งชนิดของการเคลือบมาด้วยเช่นPlain coated, Sugar coated, Enteric coated หรือ Sustainedreleased tablets

        -  ตัวอย่างเครื่องสำอาง และยาจากสมุนไพรจากภาคเอกชน การรายงานผล จะระบุเฉพาะลักษณะตัวอย่าง แต่จะไม่ระบุชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ยกเว้น ต้องการรายงานผลไปเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณผู้ส่งต้องยื่นสำเนาใบ ยบ.8 (ขออนุญาตผลิตยา ตัวอย่างหรือนำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักร)

        - ตัวอย่างอื่นๆ ควรให้ข้อมูลหรือแนบเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่าง(หากมี)

        - ตัวอย่างที่ส่งทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือต้องการหาปริมาณน้ำ จะต้องอยู่ในสภาพที่ปิดสนิท

แบบนำส่งตัวอย่าง

    การตรวจวิเคราะห์บางตัวอย่างจำเป็นต้องใช้แบบนำส่งตัวอย่างตามภาคผนวก2 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  ดังนี้

 F 35 06 401 แบบนำส่งตัวอย่างยา เครื่องสำอาง และยาจากสมุนไพร

คลังความรู้