เตือนภัยสุขภาพ

หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ 

ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้ง Single Window เตือนภัย ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กระจายอยู่ตามทุกภูมิภาคทั้งหมดถือเป็นแหล่งข้อมูลหลัก(หน่วยตรวจวิเคราะห์) มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ๑๐ อุบลราชธานี และการสนับสนุนของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกัน พัฒนา Single Window เตือนภัย หรือระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คลิกที่นี่ !!!!! เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์