ติดต่อเรา ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

191 หมู่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 0 5311 2188-90

โทรสาร 0 5311 2088

Email: chiangmai@dmsc.mail.go.th

 ต่อเบอร์ภายใน

ผู้อำนวยการ
ต่อ 102
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ต่อ 101, 108
- งานการเงิน,บัญชี
ต่อ 112, 114
- งานพัสดุ
ต่อ 109, 111
ห้องรับตัวอย่าง, รับรายงานผลฯ
ต่อ 105
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
ต่อ 104, 106
กลุ่มงานอาหาร
ต่อ 301, 302, 303
กุล่มงานยา
ต่อ 304, 305, 306
กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
ต่อ 501, 502
กลุ่มงานพิษวิทยา
ต่อ 503, 504, 505
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
ต่อ 605, 606