เขตพื้นที่รับผิดชอบ
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 รวม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

        สำหรับงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา  เครื่องสำอาง  วัตถุอันตราย  รังสีและเครื่องมือแพทย์  และพิษวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับผิดชอบเพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด  ได้แก่  เชียงราย  น่าน  พะเยา  และ แพร่