โครงสร้างหน่วยงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  จัดแบ่งโครงสร้างเป็น 3 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ดังนี้

  • กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข (กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก และ กลุ่มงานพิษวิทยา)
  • กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (กลุ่มงานอาหาร กลุ่มงานยา และ กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์)
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป