ผู้บริหาร
นายสังคม วิทยนันทน์

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

 


นายวิทยาคม ผาพิศาล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ


นางสาวนงคราญ เรืองประพันธ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

และหัวหน้ากลุ่มงานอาหาร


นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

และหัวหน้ากลุ่มงานยา


นายธรรมรัตน์ บุญสูง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

และหัวหน้ากลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

 


นางพิมอำไพ คงแดง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยา


นางสาวพรรณราย วิระเศรษฐกุล

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก


นางอุไรวรรณ กาวิเต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป