ประวัติความเป็นมา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เริ่มทดลองดำเนินงานในส่วนภูมิภาคโดยการจัดตั้งเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ในสมัยอธิบดี นายแพทย์วิมล โนตานนท์ โดยเน้นงานตรวจวิเคราะห์อาหาร ยา และพิษวิทยา ตามความต้องการของพื้นที่เนื่องจากความไม่สะดวกในการส่งต่อตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ที่ส่วนกลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ใช้ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเด่น เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.2526 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการโดยได้นำหน่วยชันสูตรสาธารณสุขของจังหวัดที่มีอยู่เดิมมารวมด้วย ปี พ.ศ.2527 ได้มีการก่อสร้างอาคารดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน