กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม