งานวิจัยและโครงการปีงบประมาณ 2560 งานวิจัย/โครงการ กลุ่มงานยา 

         โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ปี2560

         โครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ 2560

         โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดฯ 2560

         โครงการสารมาตรฐานTHC(รายงานประจำปี)


 งานวิจัย/โครงการ กลุ่มงานพยาธิ 

         การเฝ้าระวังซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกีในเขตภาคเหนือตอนบน ปีพ.ศ. 2560

         เครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2560

         โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

         ระบบออนไลน์สำหรับการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

       


 งานวิจัย/โครงการ กลุ่มงานอาหาร 

         ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูของประชากรที่ไม่ได้รับสัมผัสโลหะพิษในจังหวัดลำปาง

         นวัตรกรรมคู่มือกายภาพเห็ดพิษ 


คลังความรู้