งานวิจัยและโครงการปีงบประมาณ 2559 งานวิจัย/โครงการ กลุ่มงานยา 

         คุณภาพยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ในประเทศไทย

         คุณภาพยาเม็ดเฟอร์รัสฟูมาเรตในประเทศไทย

         ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของดอกสารภี

         โครงการสมุนไพรไทย

         โครงการประกันคุณภาพยา


 งานวิจัย/โครงการ กลุ่มงานพยาธิ 

         การทดสอบความชำนาญการตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอีในภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2555-2559

         การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557-2559

         การเฝ้าระวังโรคไข้ซิกา (Zika virus) ทางห้องปฏิบัติการ

         การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ทางห้องปฏิบัติการ

         การพัฒนาศักยภาพการตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ด้วยวิธี real-time PCR

         ภาวะธาลัสซีเมียในสี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


 งานวิจัย/โครงการ กลุ่มงานอาหาร 

         โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) 


คลังความรู้