20  มี.ค. 2562
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL Checklist)”
20  มี.ค. 2562
โครงการอบรมการใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่มในผัก ผลไม้ ธัญพืช
20  มี.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 1
20  มี.ค. 2562