สาระน่ารู้
COVID-19
อัตรา
ค่าวิเคราะห์
ข่าวสาร
กรมวิทย์ฯ
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

คุณธรรม
และโปร่งใส
PT/EQA
RMSc
การใช้บริการ
ตรวจ X-ray
RMDS SYSTEM ONLINE

 

18  มี.ค. 2564
โครงการทำบุญ 9 วัด ปีงบประมาณ 2564
25  มี.ค. 2564
สัมมนาการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิง วิธีเก็บค่าปริมาณรังสีวินิจฉัยในระบบรังสีดิจิตอล (DR) และมาตรฐานห้องปฏิบัติการเอกซเรย์วินิจฉัย
17  มี.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
17  มี.ค. 2564