16  ก.ย. 2562
การอบรมการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตัวเอง
16  ก.ย. 2562
ประชุมสัมมนา "สรุปผลการดำเนินงาน ปี62 และจัดทำแผนงาน/โครงการ ปี63 ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 1"
29  ส.ค. 2562
การอบรมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในพืชกัญชา
29  ส.ค. 2562