20  มี.ค. 2562
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL Checklist)”
20  มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
20  มี.ค. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 1
20  มี.ค. 2562
หน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดเนื่องในวันมาฆบูชา
17  ม.ค. 2562
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562
13  ธ.ค. 2561